ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 14001 Nedir?ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, uluslararası standart organizasyonunun  çevre yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 14001 kavramı, doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, toprağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük seviyeye getirilmesini amaçlayan bir sistemdir. Bunun için, çevre boyutlarının performansının ölçülmesi, gözlemlenmesi ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanması; çevresel etkenlere ilişkin olarak ilgili yasal mevzuatlar ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulmasını sağlamasıdır.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı’dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan yaşam döngüsü sürecinde çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir yöntem sağlamaktır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği hedeflere ulaşmak için şartları belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir.

ISO 14001 Nasıl Alınır?ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) çevre yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve çevre yönetim sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 14001 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar ve uygulanmasını sağlar.

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

İlk belgelenecek kuruluş için 2 aşamalı denetim mevcuttur. 1. Aşama denetimde kuruluşun hem dokümantasyon sisteminin gözden geçirilerek standart gerekliliklerinin uygunluğu kontrol edilir. Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar raporlanır ve 2. Aşama denilen belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır. 1. Aşamayı takiben 2. Aşama denetim gerçekleştirilerek ISO 14001 standardı uygunlukları belirlenerek firmanın sertifikalanması üzerine gerekli raporlamalar yapılır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası 3 yıllık bir sertifika olup her yıl yapılan gözetim denetimleriyle sistemin uygunluğu ve uygulanabilirliği kontrol edilir.

Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir.

ISO 14001 BelgelendirmeISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş çevre sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 14001:2015 standardı, çevre yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koyar ve sertifikalandırma için gerekli şartları tanımlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi standardı, faaliyet gösterilen sektöre ve kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın her boyutta kuruluş için uygulanabilir niteliktedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlamıştır. Standardı, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.

Çevre yönetimi, mal veya hizmet üreten bir kuruluşun, çevre ile etkileşim içinde olan veya etkileşim içinde olabilecek bütün süreçlerinin ve faaliyetlerinin yönetilmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bu süreçler ve faaliyetler içindeki çevre koşulları ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını yada bunların birer fırsat olarak ele alınıp değerlendirilmesini hedeflemektedir. Çevre yönetimi kuruluşun bütün faaliyetlerini ilgilendirmektedir.

Sonuç olarak çevre yönetimi farklı aşamalardan oluşan uzun bir süreçtir. Bu süreç içinde, mevcut çevre stratejisinin belirlenmesi, mevcut durum ve çevre politikasının belirlenmesi, çevre stratejisinin uygulanması, güçlü ve zayıf yanlarının değerlendirilmesi, kuruluş için çevre hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması aşamaları bulunmaktadır.

Çevre yönetim sistemi, çevre ile ilgili faaliyetlerin belli bir sistematik içinde ve süreklilik gösterebilecek şekilde yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem çevre koruma ile ilgili unsurları, maliyet, verimlilik, kalite ve stratejik planlama gibi önceliği olan süreçlerle birlikte ele alınmasını hedefler.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.