ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Nedir?ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, uluslararası standart organizasyonunun (ISO 14001) çevre yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 14001 kavramı, doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, toğrağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük seviyeye getirilmesini amaçlayan bir sistemdir. Bunun için, çevre boyutlarının performansının ölçülmesi, gözlemlenmesi ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanması; çevresel etkenlere ilişkin olarak ilgili yasal mevzuatlar ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulmasını sağlamasıdır.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı’dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan yaşam döngüsü sürecinde çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir yöntem sağlamaktır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği hedeflere ulaşmak için şartları belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir.

 

Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
 • ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri – Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
 • ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları – Genel Prensipler
 • ISO 14031 Çevre Yönetimi – Çevre Performans Değerlendirilmesi – Kılavuz
 • ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme – İlkeler ve Çerçeve

ISO 14001 standardı zorlayıcı değildir ve genel olarak minimum şartları içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı yapılmadan hem hizmet sektörüne hem de üretim sektörüne hitap eden bir standarttır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Yönetim Sistemi uygulayan kuruluşlara bu sistemin faydaları

 • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,
 • Kuruluşa yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,
 • Çevresel performansın artması,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, üretiminin, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,
 • İlgili taraflar ve yasal kuruluşların istediği çevre bilgilerinin ve raporlarının takibi ve hazırlanması.

 

Sonuç olarak;

 • ISO 14001 standardı bize minimum şartları verir,
 • ISO 14001 standardı bütün sektörlere uygulanabilir.
 • ISO 14001 standardı bize neyin yapılacağını söyler nasıl yapılacağını tamamen kullanıcının insiyatifine bırakır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.