ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 Nedir? ISO 22000 belgesi, uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) gıda güvenliği yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. Gıda güvenliği, tüketim aşamasında tüketicinin maruz kalacağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin üretim aşamalarında ortaya çıkmasını ve son ürüne taşınmasını önlemeyle ilintilidir. Gıda güvenliği göz önünde bulundurulmadan üretilmiş ya da servis edilmiş ürünler, istenmeyen etki ve sonuçlar yaratabilir. Gıda zincirinde yer alan kuruluşlar ISO’nun (Uluslararası Standart Organizasyonu) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulayarak bu tip tehlikelerin önüne geçebilirler. Günümüzde birçok gıda ürünü ulusal sınırları aşarak farklı ülkelerde tüketime sunulmaktadır. ISO 22000 nedir sorusuna yanıt olarak; ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardı ile gıda tedarik zinciri içerisinde güvenli gıdayı oluşturmak için rehberlik yapmayı amaçlamaktadır cevabı verilebilir.

ISO 22000 İçeriği Nedir?

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi dört temel konuyu içermektedir:

 • İnteraktif İletişim
 • Sistem Yönetimi
 • Ön Gereksinim Programları
 • HACCP Prensipleri

Standardın en önemli özelliklerinde bir tanesi diğer yönetim sistem standartları ile entegre olabilmesidir. 

ISO 22000 belgesi, Codex Alimentarius’e göre HACCP sistemini içererek risk yönetimi için minimum gereklilikleri sağlayabilecek bir sistem öngörmüştür. HACCP çalışması sayesinde, tüm proses aşamalarında üründe ortaya çıkabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması ile ürün güvence altına alınır. HACCP gerekliliklerine ek olarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ayrıca yönetim sistemi şartlarını içererek uygun bir sistem kurulmasını sağlar. Ayrıca, bu sistem içinde kuruluşlardan İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) tam uyumun gösterilmesi ve önleyici programların gerçekleştirilmesi istenmektedir.  

Uluslararası tanınırlığı olan standart, büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmaksızın gıda sektöründeki tüm kuruluşlar için uygulanabilir. Standart özellikle kuruluşların amacına yönelik, tutarlı ve daha entegre yönetim sistemini, yasalara uyarak kurmalarını hedeflemektedir. 

Uygulanabilir Sektörler

 • Gıda Üreticileri 
 • Birincil Üretici; Çiftlikler, Zirai ürün üreten kuruluşlar
 • Gıda Ambalajı Üreticisi
 • Hayvan Yemi Üreticisi
 • Evcil Hayvan Gıdası Üreticisi
 • Katkı Madde Üreticisi
 • Gıda Sektöründe Depolama ve Sevkiyat yapan Lojistik Firmaları
 • Gıda Sektörüne Uygun Hizmet Sağlayıcılar
 • Hazır Yemek Üreticisi, Restaurant, Yemek Servis Eden Oteller
 • Gıda Fabrikasına uygun Makine ve Ekipman Üreticileri
 • Gıda Ürününün Ticaretini ve Satışını Yapan Kuruluşlar 

ISO 22000 Standart Maddeleri

1. Kapsam  

Gıda zincirine direkt veya dolaylı olarak dahil olan, küçük veya büyük ölçekli tüm kuruluşlara uygulanabilir.

2. Terimler ve Tanımlar  

Standardın amacı doğrultusunda kullanılan terim ve tanımların açıkladığı kısımdır.

3. Kuruluşun Bağlamı  

Kuruluşun bağlamının, ilgili tarafların beklentilerinin anlaşılması ve bu bağlamda gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamının belirlenmesini amaçlayan gerekliliktir.

4. Liderlik  

Üst yönetimin katılımı, gıda güvenliği politikasının belirlenmesi, organizasyonel sorumlulukların tespit edilmesini içeren standart maddedir.

5. Planlama  

Risk ve fırsatların belirlenmesini, gıda güvenliği yönetim sistemi hedeflerine ulaşacak planların yapılmasını, değişikliklerin planlanmasını amaçlar.

6. Destek

Kaynakların, personelin katılımını, farkındalığı, dış kaynaklı süreç ve ürünlerin kontrolünü, yenilik ve gelişmeler ile ilgili prosedürleri, dökümante bilgi kontrolünü sağlamayı amaçlar.

7. Operasyon  

Operasyonel planlama ve kontrol, ön koşul programları, izlenebilirlik, risk analizi ve risk analiz planı, ölçme ve izleme, uygunsuzlukların kontrolü, düzeltici faaliyetler, güvenli olmayan ürünlerin müdehalesini içeren standart maddedir.

8. Performans Değerlendirme  

Ölçüm, analiz ve değerlendirmelerin izlenmesini, yönetim gözden geçirme çıktılarını, iç denetim prosedürlerini oluşturmasını amaçlar.

9. Gelişim 

Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, sürekli gelişim, gıda güvenliği yönetim sistemi güncellenmesi ile ilgili prosedürlerin oluşturulmasını ve uygulanmasını amaçlar.

Standart ve Uygunsuzluk Yapısı

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardı; etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön koşul programları, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) gibi genel olarak tanınan anahtar ögeleri birleştirmektedir. Bununla birlikte diğer ISO standartlarıyla ortak olan; müşteri odaklılık, liderlik, personelin katılımı, süreç yaklaşımı, gelişme, kanıta dayalı karar verme, ilişkileri yönetme gibi yönetim ilkelerini benimser.  

Süreçlerin ve sistemin bir bütün olarak yönetimi, fırsatlardan yararlanmayı ve istenmeyen sonuçları önlemeyi amaçlayarak risk temelli düşünmeye odaklanan Plan-Do-Check-Act döngüsü kullanılarak gerçekleştirilebilir.  

ISO buna ek olarak ilgili dokümanları; gıda zincirinde belirli sektörler için ön koşul programları (ISO/TS 22002 serisi), denetim ve belgelendirme kuruluşları için gereklilikler ve izlenebilirlik ile geliştirmiştir. 

Faydaları

 • Gıda güvenliği konusunda risk analizi prosedürlerinin ve önleyici programların entegrasyonunu sağlar,  
 • Ürün güvenliğini arttırarak daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koyar,  
 • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kontrol mercileri arasında uluslararası seviyede güveni arttırır,  
 • Farklı gıda standartlarının gerekliliklerine kolaylıkla uyumu sağlar,  
 • Mevcut diğer yönetim sistemleri ile entegre bir sistem kurmaya izin verir. 
iso 22000

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.