ISO 14001 Ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Katkıları

ISO 14001, çevre yönetim sistemi için gereklilikleri belirleyen en başarılı uluslararası standarttır. Standardın amacı, bir şirketin çevresel performansını iyileştirirken sosyo-ekonomik gereklilikler doğrultusunda uygunluğunu sağlamaktır. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın bir kısmı odak noktasında çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadeleyi barındırıyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM), 2030 Gündemi’nin bir parçası olarak en geç 2030 yılına kadar ulaşılması gereken toplam 17 sürdürülebilirlik hedefi belirledi. Bu “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (SKA’lar), sürdürülebilirlik kavramını tüm faaliyetlere entegre etme çağrısını temsil ediyor. Doğrudan hitap edilenler sırasıyla; öncelikle hükümetler, iş ve bilim dünyası ve son olarak tüketicilerdir. SKA’lar doğrudan sürdürülebilirliğin üç temel taşına odaklanır; sosyal, ekonomik ve ekolojik – tıpkı ISO 14001 gibi.

Günümüzde çevre yönetimi, sürdürülebilir kurumsal gelişimin vazgeçilmez bir bileşenidir. Mevcut ve gelecek nesillerin yaşam alanlarını korumanın küresel bir görev haline gelmesiyle oluşan zorunluluk, birçok şirketin kurumsal politikasına girmiştir. ISO 14001; çevre koruma, düzenleyici yükümlülüklere uygunluk sağlama veya çevresel etkileri sınırlamaktan daha fazlasıdır ve şirketin çevresel performansının sürekli iyileştirilmesine odaklanır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13: İklim Eylemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13’e ve alt eylemlerine doğrudan katkıda bulunabilir.

“İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek” (SKA 13-İklim Eylemi)

“İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi” (SKA 13.1)

“İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi” (SKA 13.2)

“İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi” (SKA 13.3)

ISO 14001 ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

ISO 14001 uygulayan şirketler çevresel performanslarını iyileştirmeli, çevresel hedeflere ulaşmalı ve bağlayıcı yükümlülükleri yerine getirmelidir böylece standart, şirketlerin uzun vadede piyasada başarılı bir şekilde faaliyet göstermelerine de yardımcı olur. Bu nedenle, ISO 14001 ve ISO 50001 (enerji) gibi modern yönetim sistemi standartlarının mevcut versiyonları, giderek artan sürdürülebilirlik gelişiminin yapı taşları olarak görülebilir.

Çevresel standartlar, kurumsal politikaların uygulanması için sorumlulukları, davranışları, süreçleri ve özellikleri tanımlarlar. Tanımlanmış süreçlerde şeffaf yapılar yardımıyla belirlenen hedeflere sistematik olarak ulaşılabilmektedir. Bu nedenle çevre standardı, iklim değişikliğine ve doğal kaynakların israfına karşı mücadelede olumlu bir role sahiptir.

ISO 14001 ve SKA 13 İlişkisi

İlk bakışta küresel amaçların ISO 14001’in hangi noktalarıyla ilişkili olduğunu görmek her zaman kolay olmayabilir. Örnek olarak SKA 13, aşağıdakiler gibi iyi bilinen standart gereksinimleri içerir:

  • Kuruluşun bağlamının çevresel bir bakış açısıyla ele alınması,
  • Çevresel konuları kuruluşun faaliyetlerinin ön planına yerleştiren bir şirket politikası oluşturulması,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve dikkate alınması,
  • Stratejik planlama aşamasından itibaren çevresel konulara odaklanılması,
  • Kuruluş tarafından etkilenen çevresel koşulların dikkate alınması,
  • Kullanımları ve bertarafı da dahil olmak üzere ürünlerin yaşam döngüsünün dikkate alınması,
  • Çevresel performans açısından sürekli iyileştirilmesi,
  • Çevresel riskleri azaltmak için önlemlerin tanıtılması,
  • Yasal ve diğer (bağlayıcı) yükümlülüklere uyum sağlanması.

ISO 14001 gereklilikleriyle SKA’ların ilişkilendirmesinin nedeni, etkin çevre yönetiminin iklim korumanın çok ötesine geçmesidir. Suyun (okyanuslar, göller, nehirler), flora, fauna ve ormanlar, çayırlar ve bataklıklar gibi karasal ekosistemlerin korunması da çevre standardıyla yüksek oranda bağlantılıdır.

Kuruluşunuza Katkısı

ISO 14001 bir şirketin büyüklüğü, türü, yeri veya gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun çevre yönetimi için gerekli çerçeveyi sağlar. ISO 14001 sertifikası ile firmalar müşterilerine, ortaklarına ve ilgili taraflara çevreye karşı sorumluluk taşıdıklarını göstermekte, faaliyetlerini bu doğrultuda yönlendirmekte ve böylece Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de katkıda bulunmaktadırlar.

Güncel bilgiler için bizi sosyal medyada takip edin!Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.